پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان لرستان
اخبار مهم:

آشنایی با آموزش و پرورش لرستان

آموزش و پرورش لرستان 25منطقه و شهرستان دارد تعداد دانش آموزان این استان 320هزار نفر در قالب 4200آموزشگاه ، 15هزار کلاس درس است .

تعداد فرهنگیان لرستان

آموزش و پرورش لرستان 28500فرهنگی دارد با احتساب بازنشستگان 45هزار فرهنگی تحت پوشش این اداره کل است .

شماره تلفن تماس

شماره تلفن : 06633402051 06633402051 06633402052 06633402053

آخرین اخبار